Reihe: kurz & gut

Cover »Java – kurz & gut«

Robert Liguori / Patricia Liguori

Java – kurz & gut


April 2018

Cover »Machine Learning – kurz & gut«

Chi Nhan Nguyen / Oliver Zeigermann

Machine Learning – kurz & gut

Eine Einführung mit Python, Pandas und Scikit-Learn


März 2018

Cover »C++ – kurz & gut«

Kyle Loudon / Rainer Grimm

C++ – kurz & gut

Aktuell zu C++17


März 2018

Cover »Android mit Kotlin – kurz & gut«

Jörg Staudemeyer

Android mit Kotlin – kurz & gut


Februar 2018

Cover »Linux – kurz & gut«

Daniel J. Barrett

Linux – kurz & gut

Die wichtigen Befehle


Februar 2017

Cover »Windows PowerShell 5 – kurz & gut«

Rolf Masuch / Thorsten Butz

Windows PowerShell 5 – kurz & gut


Oktober 2016

Cover »C# 6.0 – kurz & gut«

Joseph Albahari / Ben Albahari

C# 6.0 – kurz & gut


Juni 2016

Cover »C++-Standardbibliothek – kurz & gut«
Cover »Retrospektiven - kurz & gut«

Rolf Dräther

Retrospektiven - kurz & gut


Oktober 2014

Cover »Bitcoin – kurz & gut«

Jörg Platzer

Bitcoin – kurz & gut


September 2014

Cover »Java - kurz & gut«

Robert Liguori / Patricia Liguori

Java - kurz & gut


Juli 2014

Cover »Groovy – kurz & gut«

Jörg Staudemeyer

Groovy – kurz & gut


Juli 2014

Cover »Finanzmathematik mit Excel - kurz & gut«

Michael Kolberg

Finanzmathematik mit Excel - kurz & gut

Von einfachen Investitionsrechnungen bis zu komplexen finanzmathematischen Funktionen


Juni 2014

Cover »Python – kurz & gut«

Mark Lutz

Python – kurz & gut


Mai 2014

Cover »Tastenkürzel für Mac - kurz & gut«

Philip Kiefer

Tastenkürzel für Mac - kurz & gut


März 2014

Cover »Bash – kurz & gut«

Karsten Günther

Bash – kurz & gut


März 2014

Cover »HTML5 – kurz & gut«

Jennifer Niederst Robbins

HTML5 – kurz & gut


März 2014

Cover »C++ – kurz & gut«

Kyle Loudon / Rainer Grimm

C++ – kurz & gut


November 2013


46 Ergebnisse